OŚRODEK KSZTAŁCENIA

33 496 38 66 / 601 440 693

KURSY I SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH,
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH

 

Szkolenia dla pielęgniarek


 

Specjalizacje

 

Kursy kwalifikacyjne

 

Kursy specjalistyczne

 

Kursy dokształcające

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.
 • Cel kształcenia: uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności  w zakresie opieki nad chorym paliatywnie. Nabycie przez opiekuna  wiedzy i umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów psychicznych i duchowych chorego. Nabycie wiedzy dotyczącej  rozwiązywania dylematów etycznych związanych z opieką nad chorym nieuleczalnie i jego rodziną.
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dydaktycznych.
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.
 • Celem kształcenia jest:
  • poznanie organizacji oraz funkcjonowania ośrodków chirurgii jednego dnia,
  • teoretyczne przygotowanie pielęgniarki do objęcia profesjonalną, kompleksową opieką pacjentów w ośrodkach chirurgii jednego dnia,
  • kształtowanie samodzielnej, aktywnej postawy pielęgniarki w edukacji pacjenta i jego rodziny,
  • zapoznanie pielęgniarki z rodzajami ran i nowoczesnymi metodami ich leczenia,
  • zapoznanie pielęgniarki z problemem bólu występującym u pacjentów po zabiegach w ramach chirurgii jednego dnia.
 • Łączna liczba godzin: przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 30 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia teoretyczne 20 godzin, zajęcia praktyczne - stażowe 10 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Specyfika ośrodka chirurgii jednego dnia 12 godzin
   Rany i zakażenia w chirurgii 3 godziny
   Zwalczanie bólu 5 godzin
  • Zajęcia praktyczne – stażowe obejmują:
   Ambulatorium chirurgii / Chirurgia jednego dnia 10 godzin
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem części teoretycznej – test i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.
 • Celem kształcenia jest:
  • poznanie znaków należących do słownictwa migowego – określających pojęcia – znaków ideograficznych oraz znaków określających litery i liczby – znaków daktylograficznych.
  • wykorzystanie znaków języka migowego w sytuacji potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą niesłyszącą.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 60 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia).
  • Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia obejmują:
   Podstawy teoretyczne języka migowego 3 godziny teoria
   Daktylografia 3 godziny teoria + 9 godzin ćwiczenia
   Ideografia 45 godzin ćwiczenia
 • Kształcenie kończy się egzaminem praktycznym (konwersatorium migowym) i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.
 • Cel kształcenia: zapoznanie ze specyfiką komunikowania się z osobą starszą, w tym z dysfunkcją narządów zmysłów, zaburzeniami mowy, zaburzeniami funkcji poznawczych oraz kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji zarówno z osobą starszą jak i jej rodziną/opiekunem oraz z zespołem terapeutycznym.
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dydaktycznych, w tym: 4 godz. dyd., ćwiczenia – 4 godz. dyd.
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.
 • Cel kształcenia: kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych  niezbędnych w opiece nad chorymi po udarze mózgu.
 • Łączna liczba godzin: zajęcia teoretyczne – 6 godz. dyd., warsztaty – 2 godz. dyd.
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.
 • Cel kształcenia: aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat najczęściej występujących schorzeń metabolicznych wieku podeszłego. 
 • Łączna liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek
 • Cel kształcenia: aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat najczęściej występujących chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dydaktycznych
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.
 • Celem kształcenia jest: rozpoznanie przez pielęgniarkę, położną stanu zagrożenia życia i podjęcie działań resuscytacyjnych w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 25 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia teoretyczne 10 godzin, ćwiczenia w warunkach symulowanych 15 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia w warunkach symulowanych obejmują:
   Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS 10 godzin teoria + 15 godzin ćwiczenia
 • Kształcenie kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.
 • Cel kształcenia: słuchacz w sposób profesjonalny i taktowny przekaże rodzicom wiadomość dotyczącą ciężkiej choroby lub śmierci dziecka. Okaże im wsparcie, współczucie i pomoc.
 • Łączna liczba godzin: zajęcia teoretyczne – 4 godz. dyd., warsztaty – 4 godz. dyd
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.
 • Cel kształcenia: sprawowanie profesjonalnej opieki nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w podeszłym wieku, rozpoznawanie i zapobieganie powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia chorego.
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dydaktycznych.
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.
 • Cel kształcenia:

              - Pogłębienie i aktualizacja wiedzy z zakresu epidemiologii zakażeń w ochronie zdrowia.
              - Uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie prewencji w ochronie zdrowia.

              - Poznanie obszarów ryzyka zakażeń.

              - Zrozumienie i uświadomienie istoty zapobiegania zakażeniom.

 • Łączna liczba godzin: zajęcia teoretyczne – 7 godz. dyd., ćwiczenia – 1 godz. dyd
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.
 • Cel kształcenia: uaktualnienie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych stosowania przymusu bezpośredniego wobec chorych oraz poszerzenie wiedzy dotyczacej zastosowania środków przymusu bezpośredniego.
 • Łączna liczba godzin: zajęcia teoretyczne – 4 godz. dyd., warsztaty – 4 godz. dyd
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.
 • Cel kształcenia: rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych.
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dyd., w tym: wykład - 5 godz. dyd., ćwiczenia – 3 godz. dyd.
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.
 • Cel kształcenia: podniesienie świadomości  dotyczącej niebezpieczeństwa urazów kręgosłupa podczas podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zastosowania sprzętu technicznego – jako bezpieczniejszej alternatywy.
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dyd., w tym: wykład - 5 godz. dyd., ćwiczenia – 3 godz. dyd.
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.
 • Cel kształcenia: pogłębienie specjalistycznej wiedzy pielęgniarki w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem  z wszczepionym portem dożylnym.
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dydaktycznych.
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem testowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.