OŚRODEK KSZTAŁCENIA

33 496 38 66 / 601 440 693

KURSY I SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH,
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH

 

Szkolenia dla dyspozytorów medycznych


 

Seminaria

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych z dnia 16 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.77.525).
 • Cel kształcenia:
  • Pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku dyspozytora medycznego.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 6 godzin, zajęcia praktyczne - 2 godziny.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach 1 godzina
   Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa 1 godzina
   Podstawy prawne i zasady współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa, a także służbami porządku publicznego 2 godziny
   Organizacja systemu powiadamiania oraz zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego 2 godziny
  • Zajęcia praktyczne obejmują:
   Organizacja systemu powiadamiania oraz zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego 2 godziny
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym, uzyskaniem wpisu do karty koskonalenia zawodowego i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych z dnia 16 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.77.525).
 • Cel kształcenia:
  • Pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku dyspozytora medycznego.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 5 godzin, zajęcia praktyczne - 3 godziny.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego 1 godzina
   Podstawy odpowiedzialności karnej i cywilnej dyspozytora medycznego 1 godzina
   Wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne do realizacji zadań dyspozytora medycznego 1 godzina
   Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady przekazywania niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy 2 godziny
  • Zajęcia praktyczne obejmują:
   Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady przekazywania niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy 3 godziny
 • Kształcenie kończy się egzaminem praktycznym, uzyskaniem wpisu do karty doskonalenia zawodowego i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych z dnia 16 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.77.525).
 • Cel kształcenia:
  • Pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku dyspozytora medycznego.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 2,5 godziny, zajęcia praktyczne - 5,5 godziny.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Zasady zbierania wywiadu medycznego, podstawy i algorytmy zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów medycznych, system kodowania i weryfikacji wezwań 1 godzina
   Zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami z zaburzeniami psychosomatycznymi 0,5 godziny
   Zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z dziećmi 0,5 godziny
   Zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami o utrudnionym kontakcie 0,5 godziny
  • Zajęcia praktyczne obejmują:
   Zasady zbierania wywiadu medycznego, podstawy i algorytmy zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów medycznych, system kodowania i weryfikacji wezwań 2,5 godziny
   Zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami z zaburzeniami psychosomatycznymi 1 godzina
   Zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z dziećmi 1 godzina
   Zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami o utrudnionym kontakcie 1 godzina
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym, uzyskaniem wpisu do karty doskonalenia zawodowego i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.