OŚRODEK KSZTAŁCENIA

33 496 38 66 / 601 440 693

KURSY I SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH,
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH

 

Szkolenia medyczne


W ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego zapraszamy na szkolenia

 

Szkolenia medyczne

 • Kurs przeznaczony jest dla pracowników ochrony zdrowia.
 • Cel kształcenia: uzyskanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności  w zakresie opieki nad chorym paliatywnie. Nabycie przez opiekuna  wiedzy i umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów psychicznych i duchowych chorego. Nabycie wiedzy dotyczącej  rozwiązywania dylematów etycznych związanych z opieką nad chorym nieuleczalnie i jego rodziną.
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dydaktycznych.
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy stomatologów, higienistek, asystentek stomatologicznych i innych osób zatrudnionych  w gabinetach stomatologicznych

 •    Cel kształcenia: nabycie umiejętności dezynfekcji sprzętu medycznego używanego w gabinecie stomatologicznym oraz postępowania z odpadami medycznymi
 •    Łączna liczba godzin:  6 godzin dydaktycznych, w tym: teoria - 4 godz. dyd., ćwiczenia - 2 godz.dyd.
 •        Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

Kurs przeznaczony jest dla asystentek i higienistek stomatologicznych.

 • Cel kształcenia: nabycie umiejętności  w zakresie ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym. 
 • Łączna liczba godzin:  6 godzin dydaktycznych, w tym: teoria - 3 godz.dyd.,ćwiczenia - 3 godz.dyd.
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest głównie dla pracowników ochrony zdrowia i opiekunów osób niesłyszących.
 • Celem kształcenia jest:
  • poznanie znaków należących do słownictwa migowego – określających pojęcia – znaków ideograficznych oraz znaków określających litery i liczny – znaków daktylograficznych,
  • wykorzystanie znaków języka migowego w sytuacji potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą niesłyszącą.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 60 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia).
  • Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia obejmują:
   Podstawy teoretyczne języka migowego 3 godziny teoria
   Daktylografia 3 godziny teoria + 9 godzin ćwiczenia
   Ideografia 45 godzin ćwiczenia
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pracowników ochrony zdrowia
 • Cel kształcenia: zapoznanie ze specyfiką komunikowania się z osobą starszą, w tym z dysfunkcją narządów zmysłów, zaburzeniami mowy, zaburzeniami funkcji poznawczych oraz kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji zarówno z osobą starszą jak i jej rodziną/opiekunem oraz z zespołem terapeutycznym.
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dydaktycznych, w tym: 4 godz. dyd., ćwiczenia – 4 godz. dyd.
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą doskonalić i/lub zdobyć nowe umiejętności. Wykształcenie medyczne nie jest wymagane.
 • Celem kształcenia jest jest przygotowanie uczestników kursu do:
  • przygotowania gabinetu stomatologicznego do pracy, w tym konserwacja aparatury, sprzętu i narzędzi stomatologicznych,
  • czynnego asystowania przy zabiegach,
  • przygotowanie pacjenta do zabiegu,
  • przestrzegania zasad czystości, odkażania, wyjaławiania narzędzi i materiałów stomatologicznych.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 80 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia teoretyczne 50 godzin, zajęcia praktyczne - stażowe 30 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Anatomia, fizjologia oraz patologia narządu żucia 10 godzin
   Propedeutyka stomatologiczna 10 godzin
   Wytyczne zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym w praktyce stomatologicznej 10 godzin
   Profilaktyka stomatologiczna i stomatologia zachowawcza 10 godzin
   Leki stosowane w stomatologii oraz metodologia pracy asystentki stomatologicznej 10 godzin
  • Zajęcia praktyczne – stażowe obejmują:
   Gabinet stomatologiczny 30 godzin
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

 

Kurs sanitariusza szpitalnego przekazuje słuchaczom szerokie umiejętności oraz wiedzę niezbędną do szybkiego reagowania na wszystkie nagłe sytuacje, do jakich często dochodzi w takiej pracy. Łącznie obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Część teoretyczna to przede wszystkim zajęcia z pierwszej pomocy oraz ogólnych wiadomości o człowieku, a także lekcje opieki nad chorymi w szpitalu i działań profilaktycznych chorób zakaźnych. Część praktyczna prowadzona jest natomiast zgodnie z wymogami danego szpitala. Program kursu został pozytywnie zaopiniowany przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministra Zdrowia.


Zajęcia teoretyczne – 80 godz. dyd.:
Ogólne wiadomości o człowieku.
Pierwsza pomoc.
Profilaktyka zakażeń szpitalnych.
Opieka nad chorym w szpitalu.

 

Zajęcia praktyczne – 160 godz. dyd.:

Zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala.

Podstawa prawna: program kursu zaopiniowany przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministra Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz. Ust. Nr 151, poz. 896/ pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza (noszowego) powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy. Pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego winien dodatkowo ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest jest dla osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zatrudnionych lub przygotowujących się do pracy w sterylizatorni, jak również wykonujących czynności związane z dezynfekcją i sterylizacją wyrobów medycznych w ramach swoich obowiązków.
 • Celem kształcenia jest:
  • samodzielnie przygotowanie przez absolwenta kursu sterylnych wyrobów medycznych z zastosowaniem procedur związanych z technologią dezynfekcji i sterylizacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 132 godziny dydaktyczne, w tym: zajęcia teoretyczne - 62 godziny, zajęcia praktyczne – 70 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Elementy psychologii i etyki 8 godzin
   Wymagania sanitarne dla sterylizatorni 3 godziny
   Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w technologii dezynfekcji i sterylizacji materiałów medycznych 4 godziny
   Podstawy mikrobiologii 5 godzin
   Instrumentarium i sprzęt medyczny 8 godzin
   Mycie i dezynfekcja 10 godzin
   Sterylizacja 24 godziny
  • Zajęcia praktyczne obejmują:
   Centralna sterylizatornia 70 godzin
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie, niekoniecznie medyczne. Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i Auditora Wewnętrznego w placówkach ochrony zdrowia.
 • Celem kształcenia jest:
  • dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia,
  • pogłębienie wiedzy w zakresie spełnienia wymagań normy ISO 9001:2000, standardów akredytacyjnych, przepisów prawnych w aspekcie zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej,
  • doskonalenie umiejętności auditowania obszarów objętych systemem zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia,
  • przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do sprawowania funkcji Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością i Auditora Wewnętrznego
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 80 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia teoretyczne 40 godzin, ćwiczenia 40 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Znaczenie jakości w usługach zdrowotnych 5 godzin
   Podstawy zarządzania jakością 5 godzin
   Systemy zarządzania jakością 30 godzin
  • Ćwiczenia obejmują:
   Instrumenty standaryzacji i oceny jakości usług zdrowotnych - standardy i procedury medyczne 10 godzin
   Techniki auditowania 20 godzin
   Przeprowadzenie auditu 10 godzin
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

Kurs przeznaczony jest dla asystentek i higienistek stomatologicznych.

 • Cel kształcenia: nabycie umiejętności  w zakresie stosowania nowoczesnych metod usuwania osadu i kamienia nazębnego. 
 • Łączna liczba godzin:  6 godzin dydaktycznych, w tym: teoria - 3 godz.dyd.,ćwiczenia - 3 godz.dyd.
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pracowników ochrony zdrowia.
 • Cel kształcenia: kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności niezbędnych w opiece nad chorymi po udarze mózgu.
 • Łączna liczba godzin:  zajęcia teoretyczne – 6 godz. dyd., warsztaty – 2 godz. dyd.
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą zdobyć bądź poszerzyć wiedzę i umiejetności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Cel kształcenia: nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach i stanach zagrożenia życia u osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania  zgodnie z obowiązującymi standardami w ratownictwie  podstawowych zabiegów resuscytacyjnych BLS (Basic Life Suport) i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED – Automated External Defibrillator).
 • Łączna liczba godzin: zajęcia teoretyczne – 4 godz. dyd., ćwiczenia – 4 godz. dyd
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

Kurs przeznaczony jest dla asystentek i higienistek stomatologicznych.

 • Cel kształcenia: uzupełnienie  wiedzy i nabycie umiejętności  praktycznych w zakresie profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy w razie nagłych przypadków w gabinecie stomatologicznym.. 
 • Łączna liczba godzin:  6 godzin dydaktycznych, w tym teoria - 3 godz. dyd., ćwiczenia - 3 godz. dyd.
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pracowników ochrony zdrowia.
 • Cel kształcenia: aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat najczęściej występujących schorzeń metabolicznych wieku podeszłego. 
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dydaktycznych
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pracowników ochrony zdrowia.
 • Cel kształcenia: słuchacz w sposób profesjonalny i taktowny przekaże rodzicom wiadomość dotyczącą ciężkiej choroby lub śmierci dziecka. Okaże im wsparcie, współczucie i pomoc.
 • Łączna liczba godzin:  zajęcia teoretyczne – 4 godz. dyd., warsztaty – 4 godz. dyd
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pracowników ochrony zdrowia.
 • Cel kształcenia: przygotowanie uczestników kursu do:

            - sprawowania profesjonalnej opieki nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w podeszłym wieku,

            - rozpoznawania i zapobiegania powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia.

 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dydaktycznych
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

 

Kurs przeznaczony jest dla asystentek i higienistek stomatologicznych.

 • Cel kształcenia: poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki próchnicy. Nabycie umiejętności w zakresie lakowania i lakierowania zębów.
 •  Łączna liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych, w tym: teoria - 3 godz.dyd.,ćwiczenia - 3 godz.dyd.
 • Cena kursu: 250 zł. 
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pracowników ochrony zdrowia.
 • Cel kształcenia:

             - pogłębienie i aktualizacja wiedzy z zakresu epidemiologii zakażeń w ochronie zdrowia,

             - uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie prewencji zakażeń w ochronie zdrowia,

             - rozpoznanie obszarów ryzyka zakażeń,

             - zrozumienie i uświadomienie istoty zapobiegania zakażeniom.

 • Łączna liczba godzin:  zajęcia teoretyczne – 7 godz. dyd., ćwiczenia – 1 godz. dyd
 • Termin szkolenia: 
 • Cena kursu: 150 zł.
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

 

 

Kurs przeznaczony jest dla asystentek i higienistek stomatologicznych.

 • Cel kształcenia: nabycie wiedzy i umiejętności  w zakresie nowoczesnych metod wybielania zębów. 
 • Łączna liczba godzin:  6 godzin dydaktycznych, w tym: teoria - 3 godz.dyd.,ćwiczenia - 3 godz.dyd.
 • Termin szkolenia: 
 • Cena kursu: 250 zł.
 • Słuchacze i Absolwenci Talmed Policealnej Szkoły medycznej otrzymują bonifikatę w wysokości 15% ceny ! 
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu
 • Celem kształcenia jest: Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie badań fizykalnych oraz komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:
 • Badania fizykalne 75 godzin:
  • Badanie osoby dorosłej: zasady prowadzenia badania, badanie poszczególnych części ciała, narządów i układów, zakres informacji gromadzonych w ramach wywiadu, ocena objawów ogólnoustrojowych
  • Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego: analiza wyników badania stanu zdrowia osoby dorosłej, ocena stanu zdrowia osoby dorosłej a ustalenie wstępnego rozpoznania pielęgniarskiego, wykorzystywanie klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej (NANDA i ICNP)
 • Komunikowanie interpersonalne 15 godzin: podstawy komunikowania interpersonalnego, komunikacja terapeutyczna z pacjentem i jego rodziną, komunikowanie się pielęgniarek w zespole terapeutycznym
 • Termin szkolenia:  lipiec – grudzień 2019 r.
 • Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
 • Cena kursu: 6 450 zł.
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN
 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu
 • Celem kształcenia jest: Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego  oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia wraz z komunikowaniem interpersonalnym z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 65 godzin dydaktycznych, w tym:
 • Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego 50 godzin:
  • Wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku
  • Udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu EKG
  • Interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca
  • Rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych
 • Komunikowanie interpersonalne 15 godzin: Podstawy komunikowania interpersonalnego, Komunikacja terapeutyczna z pacjentem i jego rodziną, Komunikowanie się pielęgniarek w zespole terapeutycznym
 • Cena kursu: 6 200 zł.
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN
 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu
 • Celem kształcenia jest: Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie leczenia ran: urazowych powierzchownych, owrzodzeniowych, odleżynowych, oparzeniowych, odmrożeniowych oraz do zdejmowania szwów z ran wraz z komunikowaniem interpersonalnym z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 75 godzin dydaktycznych, w tym:
 • Leczenie ran 60 godzin
  • Samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną urazową powierzchowną,  owrzodzeniem, odleżynową, oparzeniem, odmrożeniem,
  • Samodzielnego zdejmowania szwów z rany.
 • Komunikowanie interpersonalne 15 godzin: Podstawy komunikowania interpersonalnego, Komunikacja terapeutyczna z pacjentem i jego rodziną, Komunikowanie się pielęgniarek w zespole terapeutycznym
 • Termin szkolenia:  lipiec – grudzień 2019 r.
 • Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
 • Cena kursu: 6 400 zł.
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN
 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu
 • Celem kształcenia jest: Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie szczepień dorosłych i dzieci oraz komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 50 godzin dydaktycznych, w tym:
 • Szczepienia dorosłych i dzieci 35 godzin: Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień dorosłych i dzieci zgodnie z określonym przez obowiązujące przepisy prawa tj. wykazem chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień oraz katalogiem szczepień obowiązkowych i zalecanych, Prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień.
 • Komunikowanie interpersonalne 15 godzin: Podstawy komunikowania interpersonalnego, Komunikacja terapeutyczna z pacjentem i jego rodziną, Komunikowanie się pielęgniarek w zespole terapeutycznym
 • Termin szkolenia:  lipiec – grudzień 2019 r.
 • Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
 • Cena kursu: 6 000 zł.
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN
 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu
 • Celem kształcenia jest: Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego wraz z komunikowaniem interpersonalnym z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 75 godzin dydaktycznych, w tym:
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 60 godzin: rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego (samodzielnego), podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego
 • Komunikowanie interpersonalne 15 godzin: podstawy komunikowania interpersonalnego, komunikacja terapeutyczna z pacjentem i jego rodziną, komunikowanie się pielęgniarek w zespole terapeutycznym
 • Termin szkolenia:  lipiec – grudzień 2019 r.
 • Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
 • Cena kursu: 6 300 zł.
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN
 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu
 • Celem kształcenia jest: Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie badań fizykalnych oraz komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:
 • Badania fizykalne 75 godzin:
  • Badanie osoby dorosłej: zasady prowadzenia badania, badanie poszczególnych części ciała, narządów i układów, zakres informacji gromadzonych w ramach wywiadu, ocena objawów ogólnoustrojowych
  • Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego: analiza wyników badania stanu zdrowia osoby dorosłej, ocena stanu zdrowia osoby dorosłej a ustalenie wstępnego rozpoznania pielęgniarskiego, wykorzystywanie klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej (NANDA i ICNP)
 • Komunikowanie interpersonalne 15 godzin: podstawy komunikowania interpersonalnego, komunikacja terapeutyczna z pacjentem i jego rodziną, komunikowanie się pielęgniarek w zespole terapeutycznym
 • Termin szkolenia:  lipiec – grudzień 2019 r.
 • Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
 • Cena kursu: 6 450 zł.
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN
 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu
 • Celem kształcenia jest: Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie badań fizykalnych oraz komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:
 • Badania fizykalne 75 godzin:
  • Badanie osoby dorosłej: zasady prowadzenia badania, badanie poszczególnych części ciała, narządów i układów, zakres informacji gromadzonych w ramach wywiadu, ocena objawów ogólnoustrojowych
  • Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego: analiza wyników badania stanu zdrowia osoby dorosłej, ocena stanu zdrowia osoby dorosłej a ustalenie wstępnego rozpoznania pielęgniarskiego, wykorzystywanie klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej (NANDA i ICNP)
 • Komunikowanie interpersonalne 15 godzin: podstawy komunikowania interpersonalnego, komunikacja terapeutyczna z pacjentem i jego rodziną, komunikowanie się pielęgniarek w zespole terapeutycznym
 • Termin szkolenia:  lipiec – grudzień 2019 r.
 • Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
 • Cena kursu: 6 450 zł.
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN
 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu
 • Celem kształcenia jest: Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie badań fizykalnych oraz komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:
 • Badania fizykalne 75 godzin:
  • Badanie osoby dorosłej: zasady prowadzenia badania, badanie poszczególnych części ciała, narządów i układów, zakres informacji gromadzonych w ramach wywiadu, ocena objawów ogólnoustrojowych
  • Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego: analiza wyników badania stanu zdrowia osoby dorosłej, ocena stanu zdrowia osoby dorosłej a ustalenie wstępnego rozpoznania pielęgniarskiego, wykorzystywanie klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej (NANDA i ICNP)
 • Komunikowanie interpersonalne 15 godzin: podstawy komunikowania interpersonalnego, komunikacja terapeutyczna z pacjentem i jego rodziną, komunikowanie się pielęgniarek w zespole terapeutycznym
 • Termin szkolenia:  lipiec – grudzień 2019 r.
 • Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała
 • Cena kursu: 6 450 zł.
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN
 • Kurs przeznaczony jest dla pracowników ochrony zdrowia.
 • Cel kształcenia: podniesienie świadomości  dotyczącej niebezpieczeństwa urazów kręgosłupa podczas podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zastosowania sprzętu technicznego – jako bezpieczniejszej alternatywy.
 • Łączna liczba godzin:  8 godzin dyd., w tym: wykład - 5 godz. dyd., ćwiczenia – 3 godz. dyd.
 • Cena kursu: 150 zł.
 • Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.