OŚRODEK KSZTAŁCENIA

33 496 38 66 / 601 440 693

KURSY I SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH,
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH

 

Szkolenia dla ratowników medycznych


 

Seminaria

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Ratownik medyczny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykona dojście doszpikowe przy użyciu gotowego zestawu oraz drogą doszpikową poda leki.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 3 godziny, zajęcia praktyczne – 5 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Doszpikowe podawanie leków  w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 3 godziny
  • Zajęcia praktyczne obejmują:
   Ćwiczenia w warunkach symulowanych Doszpikowe podawanie leków  w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 5 godzin
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem praktycznym, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Przygotowanie słuchaczy do wykonywania badania elektrokardiograficznego oraz rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia na podstawie cech elektrokardiograficznych w warunkach ratownictwa medycznego. 
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 6 godzin, zajęcia praktyczne – 2 godziny.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Podstawy elektrokardiografii. Prawidłowy elektrokardiogram 1 godzina
   Nieprawidłowości poszczególnych elementów zapisu EKG 2 godziny
   Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych. Rozpoznawanie najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca i przewodzenia 2 godziny
   Technika monitorowania czynności elektrycznej serca i wykonywania zapisu EKG w sytuacjach ratujących życie 2 godziny
 • Zajęcia praktyczne obejmują:
  Ćwiczenia w warunkach symulowanych – aparat EKG 2 godziny
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem w formie testu, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Wykorzystanie znaków języka migowego w sytuacji potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z poszkodowaną osobą niesłyszącą.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 2 godziny, ćwiczenia – 6 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Daktylografia 2 godziny
  • Ćwiczenia obejmują:
   Daktylografia 3 godziny
   Ideografia 3 godziny
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem ustnym, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Przygotowanie ratowników medycznych  do wykonywania konikopunkcji w celu udrożnienia dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 3 godziny, zajęcia praktyczne – 5 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Konikopunkcja jako metoda udrażniania dróg oddechowych 3 godziny
  • Zajęcia praktyczne obejmują:
   Konikopunkcja jako metoda udrażniania dróg oddechowych 5 godzin
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem praktycznym, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Ratownik medyczny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego odbarczy odmę prężną drogą nakłucia jamy opłucnowej.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 3 godziny, zajęcia praktyczne – 5 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Odbarczenie odmy prężnej 3 godziny
  • Zajęcia praktyczne obejmują:
   Ćwiczenia w warunkach symulowanych - odbarczenie odmy prężnej 5 godzin
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem praktycznym, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • nabyce i utrwalenie wiedzy umiejętności w zakresie:
   •    Struktury organizacyjnej systemów ratownictwa w Polsce, Europie i na świecie.
   •    Wykonywania zadań poszczególnych jednostek biorących udział w działaniach ratowniczych.
   •    Zarządzania kryzysowego w katastrofach, klęskach żywiołowych.
   •    Organizacji  i oznakowania  stref zagrożeń w wypadkach masowych i katastrofach.
   •    Organizacji i funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego oraz innych jednostek wchodzących w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
   •    Określenia niezbędnych zasobów ludzkich i rzeczowych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
   •    Zasad finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce.
   •    Zadań realizowanych przez ratownika medycznego w zintegrowanym systemie ratownictwa.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 6 godzin, zajęcia warsztatowe – 2 godziny.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Medycyna ratunkowa jako element systemu bezpieczeństwa publicznego w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach cywilizacyjno – środowiskowych 2 godziny
   Zarządzanie kryzysowe w wypadkach masowych i katastrofach 2 godziny
   Struktura organizacyjna i funkcjonowanie jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 2 godziny
  • Zajęcia warsztatowe obejmują:
   Zarządzanie kryzysowe w wypadkach masowych i katastrofach 2 godziny
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem w formie testu, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Przygotowanie ratowników medycznych  do udzielenia pierwszej pomocy pacjentom z ranami oparzeniowymi.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 8 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Działania ratownicze i objęcie opieką pacjenta z raną oparzeniową 8 godzin.
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem w formie testu, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy dortyczącej:
   •    Aktów prawnych mających zastosowanie w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego,
   •    Zakresu odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz zawodowej ratownika medycznego za podejmowane działania ratunkowe,
   •    Procedur powiadamiania organów ścigania o zaistnieniu (lub podejrzeniu zaistnienia) zdarzeń o charakterze kryminalnym,
   •    Dylematów etycznych współczesnej medycyny ratunkowej,
   •    Reakcji i zachowania jednostki oraz grupy w nagłych zdarzeniach jednostkowych i masowych.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 8 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Akty prawne mające zastosowanie w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego 1 godzina
   Elementy psychologii społecznej – reakcje grup społecznych i społeczeństwa na zdarzenia jednostkowe i masowe; psychologia tłumu, zjawiska skopofobii, teoria atrybucji, dyfuzja odpowiedzialności 2 godziny
   Wybrane dylematy etyczne w medycynie ratunkowej 2 godziny
   Stres i sytuacje trudne w pracy ratownika medycznego 2 godziny
   Postępowanie w zdarzeniach o charakterze kryminalnym 1 godzina
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem w formie testu, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi w pracy ratownika medycznego, takimi jak zachowania jednostki, grupy społecznej w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu, psychologia tłumu, komunikowanie się z osobami poszkodowanymi, ich rodzinami/opiekunami. Problematyka śmierci i dylematy etyczne w ratownictwie medycznym.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 4 godziny, zajęcia praktyczne - 4 godziny.
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmują:
   Elementy psychologii społecznej – reakcje jednostki, grup społecznych i społeczeństwa na zdarzenia jednostkowe i masowe; teoria atrybucji, dyfuzja odpowiedzialności; psychologia tłumu 1 godzina
   Sposoby komunikowania się z osobami poszkodowanymi oraz ich rodzinami/opiekunami 1 godzina + 2 godziny ćwiczeń
   Stres i sytuacje trudne w pracy ratownika medycznego 1 godzina + 2 godziny ćwiczeń
   Problematyka śmierci i transplantacji w ratownictwie medycznym 1 godzina
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem w formie testu, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Utrwalenie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rozpoznawania stanów zagrożenia życia u osób dorosłych, dzieci i niemowląt oraz podejmowania działań ratujących życie zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 3 godziny, zajęcia praktyczne – 5 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS 1 godzina
   Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - ALS 2 godziny
  • Zajęcia praktyczne obejmują:
   Ćwiczenia w warunkach symulowanych Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS 2 godziny
   Ćwiczenia w warunkach symulowanych Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - ALS 3 godziny
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem praktycznym, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Program seminarium został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.
 • Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Ratownik medyczny wykona czynności ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia życia pochodzenia  sercowo-naczyniowego.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 8 godzin.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   Zasady postępowania ratunkowego stanach nagłych pochodzenia sercowo - naczyniowego 8 godzin.
 • Kształcenie kończy się zaliczeniem w formie testu, uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

 

 • Kurs przeznaczony jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
 • Cel kształcenia:
  • Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego. 
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 48 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne - 15 godzin, zajęcia praktyczne – 30 godzin oraz 3 godziny przeznaczone na egzamin końcowy.
  • Zajęcia teoretyczne obejmują:
   System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach 2 godziny
   Systemy powiadamiania ratunkowego 0,5 godziny
   Łączność 0,5 godziny
   Jednostki współpracujące z systemem 0,5 godziny
   Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 1 godzina
   Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 2 godziny
   Medyczne czynności ratunkowe 7,5 godziny
   Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych 1 godzina
 • Zajęcia praktyczne obejmują:
  Ćwiczenia w warunkach symulowanych 30 godzin
 • Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, uzyskaniem 120 punktów edukacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego.